بایگانی ماهانه: اوت 2011

عاقبت بسیجی دهان گشادی بر علیه آزادی خواهان ایرانی فعالیت میکرد

كل مزدوران شهر تهران

كل مزدوران استان تهران

كل مزدوران ايران

*******************************************

شناسایی شده توسط سپاه جهان پهلوان تختی از سپاهیان تحت امر گروه 

ما باز هم به سایر مزدورین جمهوری اسلامی اخطار میدهیم که شما نیز سرنوشتی بهتر از این و آن مزدور نخواهید داشت.

*******************************************************

عضويت در خبرنامه سايت شكار بسيجي و دريافت اخبار بدون فيلتر در ايميل خود

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Advertisements

تظاهرات امروز مردم آذربایجان میتواند شروعی برای سرنگونی جمهوری فاسد اسلامی باشد

امروز شاهد تظاهرات مردم ارومیه و تبریز در حمایت از دریاپچه ارومیه بودیم که جمهوری اسلامی همین را هم برنتافت و به دستگیری ،شکنجه و  تیراندازی به سوی تظاهرات مسالمت آمیز مردم پرداخت.جمهوری اسلامی حتی از فعالین محیط زیست هم وحشت دارد و نمیگذارد آنها به فکر آینده ای ایران و محیط زیست ایران باشد ولی این حرکت  طبق برایند گروه شکار بسیجی میتواند منجر به کشیده شدن تظاهرات سراسری در حمایت از مردم پر افتخار آذری شود .ما طی این پیام به کلیه سپاهیان تحت امر که تا بدینجا آموزشهای لازم را فراگرفته اند پیام میدهیم که گوش بزنگ قیامهای مردم در تهران و سراسر شهرها باشند و نکات زیر را انجام دهند :

1- تمرکز کردن روی نیروهای مزدور بسیجی ،سپاهی ،یگان ویژه و …. برای رساندن آنها به سزای عملشان و در صورت ادامه تظاهرات دستگیری و نگهداری آنها تا زمان تشکیل دادگاههای ملی و میهنی

2-کمک های اولیه به آسیب دیدگان برای نجات هر چه بیشتر جان انسانها

3-تهیه عکس و فیلم از مزدوران برای آرشیو گسترده گروه شکار بسیجی برای مجازتهای آینده

افراد گروه فقط به سه اقدام زیر رسیدگی کنند  .یک سرباز خوب یک سرباز زنده است.

جاوید ایران

گروه شکار بسیجی

5 شهریور 1390

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

هواداران پادشاهی پارلمانی (مشروطه)

 وبسایت : وبسایت های بیشماری در این مورد هست.در این قسمت فقط به وبسایت شاهزاده رضا پهلوی به عنوان وارث حکومت پادشاهی اشاره میشود.    wwww.rezapahlavi.org

*************************

سه پرسش گروه شکار بسیجی از دکتر مرادخانی(خواهر زاده خامنه ای) راجع به خروج مجاهدین از لیست تروریستی

 همه بخش گروههای سیاسی 

همه بخش مجاهدین خلق

همه بخش مزدوران ایران

***********************************************************

گروه شکار بسیجی با فرستادن سوالاتی برای دکتر محمود مرادخانی (خواهر زاده خامنه ای) از ایشان به عنوان یک فعال قدیم و روشنفکر سیاسی نظر خود را راجع به خروج مجاهدین از لیست تروریستی بیان کنند. ایشان در پاسخ به سه سوال گروه شکار چنین پاسخ دادند

****************************************************

 پرسش : آيا با خروج سازمان مجاهدين خلق از ليست سازمانهای تروريستی آمريکا و اروپا موافق هستيد ؟ دلايل شما برای قبول و يا رد اين خروج چيست ؟

پاسخ : با درود و سـپاس . بدون مقدمه بـگويم که بسـيار مـوافقم که جامعه بين المللی نام سـازمان مجاهدين خـلق را از اين ليسـت خارج کند . مخصوصا که خود اين سازمان اين درخواست را نموده اسـت . همچنانکه بسـياری ديگر در جامعه ايرانی اين موضوع را تشريح کرده اند ، چرا نباید پـذیرفت که مجاهدین دیگر نمی‌خواهند تروریسـت باشـند ؟ البته واژه تروريست مفهومی نسـبی و مقطعی دارد و از اين واژه همواره به عنوان ابزاری سياسی اسـتفاده شده اسـت . ليسـت کذايی اروپا و آمريکا هم در مقطعی مخصوص  بوجود آمد و قابل تجديد نظر و تغيير اسـت .

به بـاور من مخالفت ما ايرانيان با سازمان مجاهدين خلق ، بدون توجه و بر خلاف نگاه جامعه بين الملل ، به خاطر تروريست بودن و يا نبودن اين سازمان نيسـت . همانطور که گفتم واژه تروريسـت می تواند به گـونه های مـختلف تعبير و توجيه بشود . اين سازمان متاسـفانه از نظر ساختار عقيدتی ـ تشـکيلاتی اشکال داشته و دارد ، در عمل به اصل جدايی دين از حکومت که يکی از اصول پايه ای مردم سالاری است اعتقاد ندارد و اشتباهات سياسی بزرگی را مرتکب شده است . در اينجا فرصت نقد کامل اين سازمان نيست ولی اين نکات را تنها به اشاره بيان نمودم .

پرسش : آيا اين خروج از ليست به اتحاد و همبستگی ايرانيان کمک می کند ؟

 پاسخ : بديهی اسـت که اگر سازمان مجاهدين خلق بتواند در فرصت بدست آمده با تجديد نظرهای لازم ، خود را به ديگر اعضای جامعه ايرانی و يا به بيانی ديگر و به تعبير خودشان به خلق ايران نزديک کنـد ، راه پر فراز و نـشيب اتحاد و همبسـتگی هموارتر خواهد شـد .

نيروهای سياسی جامعه اپوزيسيون بدرستی می دانند که تنها اتحاد در عمل است که پيروزی را ممکن می نمايد . در اين جهت بايد همواره کوشـيد و هيچ دسـتی را پس نـزد . واهـمه ای هم برای فردای ايران نبايد باشـد . خوشـبختانه در جامعه ايرانی ديگر رهبری به مانند خمينی نيسـت و حتی مجاهدين خلق هم که در ابتدا موجب وحشـت ايرانيان شـده بوده اند ، امروز نيروی چندانی نيســتند و ناچارند مطيع خواسـت نسل جوان ايرانی باشــند . نسلی که از نظر عقيدتی فرسنگها با آنها فاصله دارد و الگوهای کهنه را برای فردای خود نمی خواهد . فردای ايران در دسـت اين نسل خواهـد بـود و نه آنهايی که از اعمـاق تاريخ دسـت و پايی نشـان می دهـند . رهبريـت فردای ايران بدست مبارزان در صحنه ، مبارزان در بند رژيـم و آنهايی که در روزهای قيام عمومی در صحنه هسـتند ، می باشـد . نيروهای سياسی خارج از کشور تنها بلندگوی مبارزان داخل و زمينـه ساز قيـام عـمومی می تـوانند باشـند .

پرسش : اگر سازمان مجاهدين خلق از اين ليست خارج شود ، بيشترين زيان به چه گروهی وارد می شود ؟ مردم ايران و يا جمهوری اسلامی ؟

پاسخ : به يـقين روز عزايی برای جمهوری اسـلامی خواهد بود . اين جمهوری اسلامی بود و هسـت که همــواره مخالفان خود را تروريست می خواند . خود سياست وحشـت و خشـونت را برپا کـرده ولی هر دگر انديـشی را تروريسـت می خواند . همانطور که اشاره کردم تروريسـم ، مفهومی نسـبی دارد که هر کـسی می تواند از آن به نفع خود اسـتفاده کند . دولت آمـريکا نيز به عنوان ابزاری سـياسی اين ليسـت را بوجود آورد و البته الآن بعد از کشـته شـدن بن لادن و قيامهای مردمی در خاورميانه اگر دقت کنيد تنها جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترين دولت و حکومت حامی تروريسم مانده و شناخته شده اسـت . در مورد ديگر اعضای اين ليسـت کمتر صحبت به ميان می آيد .

مايلم با اين نکته به پايان برسـانم که در یک تـرازو نـهادن قـربانی و قـاتل نيــز خود يک جنايت اسـت . فراموش نکنيم که ما هنوز در مرحله مبـارزه با جمهوری اسلامی هـستيم ، جمهوری اسلامی ای که از بدو تولـدش به جز زيان بـرای ايران و ايرانی ارمغانی ديگر نداشته اسـت . تشکيلات سياسی سازمان مجاهدين خلق هر چه باشـد ، بسياری از هم ميهنان ايثارگر ما در راه مبارزه با اين رژيم و همگام با اين سازمان قربانی شدند . يادشان و راهشان را گرامی بداريـم .

شاد باشيد

محمود مرادخانی

چهارم شهريور ماه 1390

عضويت در خبرنامه سايت شكار بسيجي و دريافت اخبار بدون فيلتر در ايميل خود

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

مجاهدین خلق

وبسایت : http://www.mojahedin.org

*******************************************************

1-سه پرسش گروه شکار بسیجی از دکتر مرادخانی(خواهر زاده خامنه ای) راجع به خروج مجاهدین از لیست تروریستی

2-

3-

4-

5-

نمایندگان خائن آذری زبان که به طرح نجات دریاچه ارومیه رای منفی دادند را بشناسید

***************************************************************
Bu xainlər, tezliklə milli məhkəməlrdə mühakimə olunacaq
 
به زودی در دادگاههای ملی این خائنین محاکمه خواهند شد
خبرگزاری آذربایجان به نقل از گارگران ارومیه: طرح دوفوریتی انتقال آب به دریاچه ارومیه برای محافظت از آن بالاخره پس از هفته ها انتظار سه شنبه ۲۵ مردادماه در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. اگر چه طراحان به ویژه آقای قاضی پور و جهانگیرزاده نمایندگان اورمیه هشدار میدادند که در صورت عدم توجه به وضعیت وخیم دریاچه ارومیه، این دریاچه تا دو سال دیگر خشک میشود و بیم باران های نمکی می رود اما نمایندگان به دو فوریت این طرح رای ندادند تا به صورت عادی در مجلس بررسی شود. نمایندگان به دو فوریت این طرح با ۹۴ رای مخالف، ۵۷ رای موافق،35 رای ممتنع و بی اعتنایی و عدم مشارکت 86 نماینده رای مثبت ندادند.
تحلیل ترکیب و کم و کیف آرا به این طرح حیاتی برای دریاچه اورمیه در مجلس که چهار پنجم وکیل الدوله ها در عمل به آن رای منفی دادند، موضوع بسیار مهمی برای ارزیابی نگاه و عملکرد دیگر مناطق به مسائل آذربایجان میباشد که فرصت دیگری می طلبد. اما درد اصلی آذربایجان متوجه وکیل الدوله هایی است حتی غیرت و شرف برخی نمایندگان مناطق فارس و یا کردنشین را نیز نداشتند که لااقل این طرح با آرا بیشتری امضا و ارائه شود. در این نوشته صرفا اسامی و گرایش سیاسی نمایندگانی که به نام آذربایجان در کرسی نمایندگی نشسته اند و حاضر به امضا یک طرح و ارائه یک رای مثبت در مجلس نیستند برای آگاهی مردم آذربایجان از عملکرد اینها انتشار می گردد. اسامی امضا کنندگان طرح دو فوریتی نجات دریاچه( که در انتهای این گزارش می آید) از سایت مجلس ایران گرفته شده است که در این لیست اسامی نمایندگان آذری زیر دیده نمی شود.

– مرند و جلفا : سيروس سازدار ـ اصلاح طلب

– مراغه، عجب‌شير : يوسف نجفي ـ مستقل

– تبريز، اسكو و آذرشهر: مسعود پزشكيان – مستقل،

– ورزقان، خاروانا: رضا عليزاده ـ اصولگرا

– بستان آباد: احد خيري ـ اصولگرا

– ميانه: سيدحسين هاشمي (اصلاح طلب)

– ملكان: سلمان خدادادي ـ اصولگرا

– اهر و هريس: غلامحسين مسعودي ريحان ـ مستقل

– ماكو: سليمان جعفرزاده ـ اصولگرا

– مياندوآب، شاهين دژ و تكاب: محمد ميرزايي اصولگرا، مهدی عیسی زاده

– بوكان: محمد قسيم عثماني ـ مستقل

– پيرانشهر و سردشت: محمد علي پرتوي ـ مستقل

– نقده و اشنويه: علي زنجاني حسن لويي ـ مستقل نزديك به اصولگرايان

**استان اردبيل:

– خلخال و كوثر : بشير خالقي ـ مستقل

– مشگين شهر: يونس اسدي ـ اصلاح طلب

– پارس آباد: وكيل سپه (مستقل)

– اردبيل: قاسم محمدي، اصولگرا و سيدكاظم موسوي (مستقل)

**استان زنجان

– ابهر و خرمدره: احمد مهدوي ـ اصولگرا

– ماهنشان،انگوران و ايجرود: رضا عبدالهي ـ اصولگرا

– زنجان، طارم عليا: سعدالله نصيري قيداري و جمشيد انصاري هر دو نفر اصلاح طلب

***************************************

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

مزدوران شهر اهرم

لطفا هر چه سریعتر در قسمت نظرات مزدوران شهرستان اهرم را برای ما ارسال کنید.

*******************************************************

 

طلبه گوشمالی داده شده توسط جوانان با غیرت ایران : مزدور علی خلیلی

كل مزدوران شهر تهران

كل مزدوران استان تهران

كل مزدوران ايران

*******************************************

شناسایی شده توسط سپاه جهان پهلوان تختی از سپاهیان تحت امر گروه 

طلبه فوق که بسیار بچه باز و کثیف بوده وقتی که قصد دخالت در امور شخصی مردم را  به اسم امر به معروف داشته  توسط جوانان با غیرت ایران زمین  گوشمالی و به سی سی یو فرستاده شده است. درمورد قبلی ما به آخوند و بسیجی ها هشدار دادیم که در صورت دخالت در زندگی شخصی مردم نتیجه واکنشی ما غیر قابل پیش بینی است و هر بار که به این نصیحت ما گوش نکنید هر روز شاهد این وقایع خواهید بود. به خانواده ها توصیه میشود اگر میخواهید کودکانتان مورد تجاوز توسط آخوند و طلبها واقع نشوند از نزدیک شدن آنها به این موجودات جلوگیری کنید.

یاد آور میشویم که مردم اینقدر از این افراد انزجار دارند که حتی  چندین بیمارستان این آشغال را به داخل بیمارستان راه نداده اند و به زور به یکی از بیمارستان ها برده شده است و همین موضوع باعث اختلاف شدید بین مقامات حکومتی و وزیر بهداشت شده است.

به مادر این آخوندک بچه باز که عکس او را در آخرین تصویر میبینید   نیز یاد آوری میکنیم تو اگر شرف داشتی که نمیگذاشتی پسرت آخوند مزدور شود که بخواهی حال آه وناله برایش سر بدهی.

عضويت در خبرنامه سايت شكار بسيجي و دريافت اخبار بدون فيلتر در ايميل خود

********************************************************

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

بیانیه گروه شکار بسیجی در رابطه با جنبش اعتراضی سوت

كل نكات مبارزاتي

كل مزدوران ايران

***********************************

درود بر همه ایرانیان

در تاریخ  29 امرداد 1390 نامه ای از یکی از سپاهیان تحت امر بدست ما رسید و از ما خواست که از جنبش اعتراضی سوت راس ساعت 9:00 شب حمایت کنیم و متن و پوسترهایی  را برای ما فرستاد که در صورت امکان آن را در سایت خود انتشار دهیم.ما پس از بررسی سریع این حرکت در گروه حرکت را مفید و موثر دیدیم و تنها یک نکته را به همه هموطنانی که قصد دارند این مبارزه را انجام دهند یاد اوری میکنیم .اول امنیت خود را تا حد ممکن حفظ کنند چون یک سرباز خوب یک سرباز زنده است و دوم -اگر مزدوران بسیجی در اپارتمان ،محله،کوچه یا شهر شما هست که خواست زیر آب شما را که این کار را انجام داده اید بزند سریعا مشخصات و تا حد امکان عکس وی را برای ما ارسال کنید تا در موقعیتی مناسب حسابش را تصقیه کنیم.

با تشکر  شکار بسیجی 30 امرداد 1390

*******************************************************************

متن فرستاده شده به همراه عکسها :

جنبش اعتراضی سوت همه شب ساعت 9:00 در سراسر ایران

اگر به دنبال راهی کم خطر و موثر برای هماهنگی و نشان دادن همبستگی هستید ؟

اگر از این وضعیت خسته شده اید و دوست دارید بار دیگر اعتراضات را از سربگیرید؟

اگر میخواهید به مانند کشورهای خاورمیانه جنبش اعتراضی را آغاز کنید ؟

 

به یک حرکت نافرمانی مدنی ساده و کارا بپیوندید.زدن سوت راس ساعت 9:00 هر شب در سراسر ایران .

ساده

موثر

کم خطر

فراگیر

این طرح در زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازی یکی از موثرترین راهکارهای نشان دادن همبستگی فرانسوی ها با یکدیگر بود.

مزایای این کار :

1-برد بیشمار سوت نسبت به هر شعار دیگر
2-عدم شناسایی تن صدا
3-راحت تر بودن نسبت به شعار دادن
4-انجام این کار حتی توسط سالمندان و کودکان
5-با برد مسافتی که دارد امکان خبر شدن محله ها دیگر و پیوستن به این اعتراض
6-هیجان بیشتری نسبت به شعار دادن دارد بخصوص از سوتهای ورزشی استفاده شود

7-پرهیز از اختلاف افکنی و دودستگی کسانی که شعار مذهبی یا غیر مذهبی میخواهند.

 

امیدواریم تا جای ممکن حداکثر هر شب و در صورت مقدور نبودن آن در شبهای حساس مانند سقوط دیکتاتورهای خاورمیانه (قذافی-اسد-عبدالله صالح و ….) یا در بازی های لیگ برتر همه راس ساعت 9:00 شب به این حرکت نافرمانی مدنی کار و گسترده بپیوندیم.

  پیروزی نزدیک است

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

جواب گروه شکار بسیجی به بسیج دانش آموزی

همه اطلاعیه های شکار بسیجی

همه مزدوران ایران

*************************************

سایت بسیج دانش آموزی مدتی پیش اطلاعیه ای را منتشر کرد و گفت که یک خانمی به اسم خانم الف -ع (که از ترس جرات نداشته که اسم خود را بیان کند ) رفته و کشف الکشوف کرده و فهمیده که سایت kana.ir سایت ضد انقلابی بوده و دستور فیلتر این سایت صادر شده به عکس زیر توجه کنید.

این نشان از ابلهیت یک ارگان را میدهد که میخواهد به اصطلاح امنیت سایبری کشور و امنیت حقیقی کشور را تامین کند .این ارگان با نادانی تمام سایت kana.ir که متعلق به مزدوران جمهوری اسلامی بوده و توسط شکار بسیجی هک شده و روی آن آدرس شکار بسیجی قرار گرفته است را سایت صد انقلاب معرفی کرده و بخاطر این کشف عظیم وفیلتر این سایت بسیار از خود هم تعریف کرده اند.فقط میتوان گفت خاک مرده بر سرتان با این کشفتان.

گروه شکار بسیجی

28  امرداد 1390

************************************************

عضويت در خبرنامه سايت شكار بسيجي و دريافت اخبار بدون فيلتر در ايميل خود

 

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed