بایگانی ماهانه: اکتبر 2012

شناسایی شد : سرکوب گران مردم در رکاب خامنه ای

در تمام سفرهای خامنه ای مزدوران لبنانی و فلسطینی خامنه ای, در رکاب خامنه ای و در نقش مردم عادی ظاهر میشوند اما اینها هرگز از دیدگاه تیزبین شکارچیان در امان نمی مانند.

 

Advertisements

هاشمی شاهرودی و اسناد زمین خواری وی

هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضایه و اسناد زمین خواری وی