شناسایی شدند : فهرست بیش از هزار آخوند تبریزی

فهرست بیش از هزار آخوند تبریزی

تخمین زده می شود که کمابیش هزار و پانصد آخوند در شهر تبریز جای گرفته اند، گروهی از این آخوندها از کارگزاران رژیم ولایت فقیه هستند، گروهی دیگر از کارگزاران رژیم نیستند اما از راه دین نان مفت می خورند، روشن است که در فردای ایران آزاد و پس از آن که رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه نیست و نابود شد ولاشه پلشت آن به زباله دان تاریخ پرتاب شد بدون چون و چرا باید دستگاهی به نام روحانیت برچیده شود، ستمگران به کیفر برسند و دیگر کسانی که از راه دین مفت خوری می کنند عبا و عمامه را کنار گذاشته و به دنبال پیشه ای آبرومندانه باشند، با در نظر داشتن این که در هیچ کجای دین اسلام گروهی به نام روحانی وجود ندارد و در زمان پیامبر اسلام عنوان هائی مانند روحانی، ایة الله، حجة الاسلام، مجتهد، مرجع تقلید، ملا ، آخوند، طلبه، روضه خوان، نوحه خوان، مرثیه خوان، مداح و ………. وجود نداشتند و دستگاه روحانیت و مفت خوری از راه دین در زمان فرمانروائی پادشاهان صفوی با الگوبرداری از دستگاه روحانیت مسیحیان کاتولیک برپا شد، در فهرست زیر نام و نام خانوادگی بیش از هزار آخوند که در تبریز جای گرفته اند آمده است، این فهرست کامل نیست و شما اگر تبریزی هستید این فهرست را کپی کنید و در تکمیل آن بکوشید و بهتر است این فهرست را در برنامه اکسل جای دهید و در برنامه اکسل ستونی برای نام خانوادگی، ستونی برای نام، ستونی برای نشانی و ستون هائی برای کد پستی و شماره تلفن و مانند آن بسازید و بهتر است در برنامه اکسل برای هر یک از حروف الفبا یک کاربرگ جداگانه را به کار ببرید، اگر وبلاگ و وبسایتی را می گردانید این فهرست را در آن جای دهید و در فرستادن آن به وبلاگ ها و وبسایت های دیگر بکوشید:

آ

آخرتی محرم | آخوندی عبدالعلی | آذری عبدالله | آراسته جواد | آرباطانی اکبر | آریان نژاد محمد | آزادان بلال | آزادگویان یونس | آستمالی محمد | آسمانی امیر | آصفی تبریزی محمد | آقائی ربعلی | آقاجانی علی اصغر | آقاجانی مجید | آقازاده علی | آقازاده نجف | آلانقی حسن | آل محمد سیدرسول | آل محمد سیدمحمدتقی | آل هاشم سیدتقی | آل هاشم سیدمحمدعلی | آهنگری صادق | آهنگری بخشایش بهلول

ا

ابراهیم پور محسن | ابراهیم نژاد محمد | ابراهیمی سلیمان | ابراهیمی عبدالکریم | ابراهیمی فر محسن| ابوالقاسمی نوحی عبدالصمد | احسانی طاهر | احمدپوری بقا محمدحسین | احمدوند علی محمد | احمدی سیدمحمد | احمدی صفر | احمدی عبدالوهاب | احمدیان محمدعلی | اخوان علی اصغر | ادیب علی | ارجمندی بشیر | ارضی تقی | ارمغانی کلوانق ابراهیم | استادی علی | استادی محمد | استادی میرصادق | اسحاقی حسن | اسدپور محمد | اسدی احمد | اسدی جلال | اسدی حاجی | اسدی حسین | اسدی رضا | اسدی محمد | اسکندری حسین | اسکندری میکائیل | اسکوئی سیدرضا | اسلامی احمد | اسلامی عبدالعلی | اسلامی عبدالله | اسلامی هادی | اسماعیل زاده تسوجی عبدالله | اسماعیلی اسرافیل | اسماعیلی قربانعلی | اسماعیلی علی | اسماعیلی محمد | اسماعیلی نعمت | اسماعیلی زگلوجه سیدحسن | اسماعیلی مقصودلو حسین | اشکریز حق رسول | اصغرپور رحیم | اصغر زاده سلیمان | اصغری طالب | اصغری مونقی عبدالحسین | اصغری میاردان احمد | اصغریان حسن | اصلانی مصطفی | اصلی حسن | اصلی علی اکبر | اصلی نژاد سیدحسن | اصولی پارامی عبدالله | اطهری مقدم علی | اعتمادی جبرائیل | اعتمادی میرعلی اکبر | اعتمادی محمدصادق | اعتمادی محمدباقر | اعتمادی محمدعلی | اعتمادی خواجه ای مصطفی | اعتمادی رسولی صادق | افتخاری عنصرودی علی | افشار صمد | اقبالی محمد | اقدسی رسول | اقدمی خامنه رسول | اکبرپوراخوان علی اصغر | اکبرنژاد توکل | اکبری سیدمحمود | اکبری محبوب | اکبری احمد | اکبری محمدعلی | اکبری حسین | اکبری آرباطان احمد | الموسوی سیدمحمد | النقی سجودی میرحمزه | النقی سجودی میرنقی | الهامی رضا | الهامی علی | الهی اصل مصطفی | الهی قزلجه ای علی | امامی ابوالقاسم | امانی قدیم ابراهیم | امجدی رضا | امیرفاطمی سیدحمزه | امیری حسن | امیری حسین | امیری سعید | امینی رضاقلی | انتصاری سام | انتظاری صادق | انتظاری صفرعلی | انتظاری اصل مجید | انتظاری حق مجید | انزابی محمد | انصاری عادل | انصاری علی | انوری احمد | اورنگی علی اصغر | اولیائی محمد | اهرابیان کاظم | اهری بیوک | اهری عیسی | ایزدی علی | ایزدیان امید | ایمانپور جواد | ایمانی محمدکاظم | ایمانی یامچی محمد

ب

باباپور سلطانعلی | باباپور ورزقانی عبدالعزیز | بابازاده شهسواری حسن | بابازاده شهسواری یدالله | بابائی خیرالله | بابائی عباس | بابائی محبوب | بابائی محمود | بارعی کمال | باقرزاده اسد | باقری علی | باقری موسی | باقری بنابی عبدالحمید | باقری بنابی عبدالمجید | بایرامی علی | بجانی روح الله | بخت آور مهدی | بخشایشی بهلول | بخشایشی حسین | بخشایشی علی اصغر | بخشایشی مهدی | بخشی حسن | بخشی محمد | بخشی زاده داود | بدیعی نقی | برزگر محمد | برقی علی اصغر | برگی رسول | برومند یوسف | بشیری حسین | بصیری مرتضی | بکائی محمدرضا | بلاغی سیدحسین | بلاغی محمد | بلاغی مبین سیدرضی | بلندی سیدعبدالعظیم | بلندی سیدمصطفی | بلوکی رحیم | بنابی مصطفی | بنی فضل حمید | بنی هاشمی سیدهادی | بهربیگی حسن | بهربیگی علی اکبر | بهروز حسن | بهروزی سرند محمدحسین | بهروزی سرند مرتضی | بهشتی سیدکاظم | بهشتی سیدمیرعلی اصغر | بهمنی علی | بیگ محمدی محمدرحیم | بیگی جعفر | بیگی مینقی عبدالله

پ

پارامی بیت الله | پارامی نجف | پاسدار بخشایشی حیدر | پاشازاده فرید | پاوندی حسین | پدرام میرحمزه | پرسیان محمد | پزشکی مدرس حسین | پسیان بیت الله | پسیان هادی | پناهی اسماعیل | پوراحمدی سیدرضا | پوراسماعیل مسقرانی اسماعیل | پوراکبرسرائی محمد | پوراکبری محمد | پوربابا اسد | پورتقی سیدعلی | پورحسن محمد | پورداننده احمد | پوررادی علی | پورصدقی آلانق حسین | پورعطا حبیب الله | پورعطا حمدالله | پورعلی علی | پورمحمدی محمدتقی | پورمیررضا سیدحسن | پورمیررضا سیدمحسن | پورمیسور حسن | پوریوسف محمد | پولادی هروی ابراهیم | پیشنمازاکبری احمد

ت

تاج خواه قاسم | تاری اسرافیل | تاری زاده محرم | تاریوردیزاده محمدعلی | تازه جوان جواد | ترابی میرحمزه | تسوجی غلامعلی | تقوی سیدیحیی | تقوی کلجاهی صادق | تقی زاده حسن | تقی زاده حسین | تقی زاده مطلق سیدهادی | توحیدی محمدعلی | توحیدی محمود | توسلی جعفر | توکلی نقی | تهذیبی علی | تیزدست علی

ث

ثقفی سیدمحمد

ج

جاویداقدم سیداحمد | جاهدی علی | جباری حسین | جدیدبناب علی | جدیدی مهدی | جعفری جواد | جعفری عبدالله | جعفری عبدالمجید | جعفری علی اصغر | جعفری وهاب | جعفری کریم | جعفری تبار مجید | جعفریان رسول | جعفریان اسکوئی علی اصغر | جلالی محمد | جلالی مهدی | جلالی خواجه عبدالکریم | جلالی لیقوانی سلمان | جلالی نوبری جلیل | جلالی نوبری حسین | جلیل پور حسن | جلیلی خلیل | جلیلی سیدمحمد | جناب زاده علی | جوادی جعفر | جوادی حامد صمد | جوادی فام غلامرضا | جوادی قزقپان علی اکبر | جودت عبدالصمد | جودی اسلام | جوهری اسد | جوهری یحیی | جهان حسن | جهانگیری علی | جهدی حسن | جیوادخسروشاهی غلامحسین

چ

چاپاری راثی سیدبیوک | چاووشی سیداسلام | چاووشی سیدرسول | چاووشی سیدکاظم | چاووشی یوسف | چیت چیان بیوک

ح

حاج محمدی محمد | حاجتی موسی الرضا | حاجی زاده جواد | حاجی زاده علی | حاجی زاده کریم | حاضری علی | حافظ زاده محمد | حامدی حمید | حامدی عبدالحمید | حامدی عبدالرحیم | حامدی مقدم رحیم | حبیب زاده مرندی ابوطالب | حبیبی حسن | حبیبی حسین | حبیبی عبدالمجید | حبیبی فاضل | حجازی سیداصغر | حجازی عباس | حججی سیدسجاد | حدادی التفات | حسن پور عباس | حسن پور علی | حسن پور محمد | حسن زاده ایوب | حسن زاده رضا | حسن زاده رمضان | حسن زاده مصطفی | حسن زاده یوسف | حسن زاده سرای علی | حسن زاده سرای غلامعلی | حسن زاده سرای غیبعلی | حسن زاده سرای محسن | حسنی حسن | حسنی اهری علی | حسنی زنگبار حسن | حسنی زنگبار حسین | حسین زاد نوین مجید | حسین زاده اسماعیل | حسین زاده رحیم | حسین زاده عیسی | حسین زاده ناصر | حسین زاده نوروزعلی | حسین زاده اصل اسحاق | حسین زاده کریمی محمدرضا | حسین نژاد قربان | حسینی سیدابراهیم | حسینی سیدجلال الدین | حسینی سیدشهاب الدین | حسینی سیدصابر | حسینی موسی | حسینی سیدمیرخطیب | حسینی سیدیعقوب | حسینی میررحیم | حسینی سیدجعفر | حسینی اسفهلانی سیدمحمدعلی | حسینی اسنجان میر حسین | حسینی طباطبائی سیداحمد | حسینی نامی سیدجمال | حشمتی علی | حصاری احمد | حضرتی غفور | حضرتی قدرت | حقی محمد | حقیقی حسین | حکم آبادی قاسم | حکمتی علی اکبر | حکیمی جلیل | حکیمی فر روح الله | حمامی محمد | حمزوی کاظم | حمزوی سیدمیراسدالله | حمزه ای محمد | حیدری الیاس | حیدری حیدر | حیدری علی اکبر | حیدری ولی الله | حیدری آملی علی | حیدری فر مجید

خ

خادم حسینی ابراهیم | خاکی بیوک | خاکی حسین | خاکی مسعود | خان محمدی اسماعیل | خدادادی اللهوردی | خدادادی کمال الدین | خداکرمی ابوعلی | خرمی حبیب | خسروشاهیان سیدهادی | خلخالی سیدمحمدعلی | خلیل پورجلالی جلیل | خلیل زاده خلیل | خلیلی صمد | خلیلی محمد | خمارلو عباس | خوبیاروند محمدحسین | خوش زبان مرندی رضا | خوش فهم عبدالجلیل | خوئی عبدالناصر | خیابانی مهدی | خیریان عبادالله

د

داداش زاده داود | دادیزاده علی | دانش رحیم | دانش راثی سیدعلی | دانشمند یعقوب | دباغ نیکو خصلت امیر | درخشی صابر | دروازه ای سیدمهدی | دوزدوزانی یدالله | دهقان جواد | دهقان علی | دهقان علی اصغر | دهقان محمدعلی | دیانتی محمود | دیانتی مرتضی | دینوری احمد | دینوری محمد | دینی نعمت

ذ

ذاکر حسین | ذاکر محمد | ذاکری اکبر | ذاکری عبدالصمد | ذاکری علی اکبر | ذاکری مجید | ذبیحی مصطفی

ر

راثی فتاح | راثی ناصر | راثی باغمیشه سیدعلی | راثی سرائی جلیل | رادنیک علی | رادنیک مهدی | رافی محمدحسین | راهرو خطیبی علی | ربانی علی | رثائی حیدر | رثائی عبدالله | رحیقی حسنعلی | رحیمی بشیر | رحیمی غلامرضا | رحیمی محمد | رسولی عباس | رسولی مجید | رشتبری امیر | رضانژاد محمدحسین | رضائی اصغر | رضائی طاها | رضائی طاهر | رضائی تیرآبادی حسن | رضوانی رضا | رضوانی علی | رضوانی محمدرضا | رضوی سیدرضا | رضوی زاده سیدمیر حبیب | رفیعی سیدرضی | رفیعی علی | رفیعی محمدرضا | رفیق مقصود | رقیمی حسن | رقیمی علی | رقیمی کیا غلامحسین | رنجبر عین الله | رنجی ولی | روحانی حمید | روحانی محمد | روحانی حسینی سیدداود

ز

زاده گمندی علی | زارع پور نصیر | زارع زاده نجفی لطف الله | زارعان علی | زارعی رحیم | زارعی زین العابدین | زارعی صادق | زارعی آلانق حسن | زاهدی اسدالله | زاهدی فضل الله | زاهدی حق قربان | زبردست جواد | زحمت دوست یونس | زرافشان هدائی سیدکریم | زعفرانچیلر سیدکاظم | زگلوجه سیدحسن | زگلوجه میرمحمود | زمانی عبدالصمد | زواری علی | زهدی قره بابا علی | زینال زاده محمد | زینالی حسن | زینالی محمود | زینالی عظیمی جواد

س

سابقی علی | ساجدی اکبر | سارخان زاده نمروری علی | ساسانی صفرعلی | ساسانی محمد | ساعی امند حسن | ساعی امند حسین | ساقی ثمر خزان اباصلت | سالک جدی علیرضا | سالک جدی محمدعلی | سبحانی اصل حسن | سبحانی نیا محمود | سجادی علی | سخائی اسدالله | سرائی عبدالرحیم | سرائی مجتبی | سرائی مصطفی | سربازوطن محمود | سرخابی محمد | سعدیان ابراهیم خلیل | سعدیان حسین | سعیدی عباس | سعیدی علی | سعیدی سیدمهدی | سعیدی آلانق حسن | سقائی مجید | سلامتی کاظم | سلطانی حبیب الله | سلطانی حسن | سلطانی حسنعلی | سلطانی مالک | سلطانی محمدحسین | سلطانی محمدمهدی | سلطانی حسین | سلطانی مهدی | سلیمی احمد | سلیمی بهروز | سلیمی موسی | سنائی فر مصطفی | سیاهی ستار | سیدابوالحسنی سیدفاضل | سیداهری سیدبیوک | سیدبهاءالدینی سیدطاهر | سیدحیدری سیدحسن | سیدرحمانی سیدجواد | سیدرزاقی سیدسجاد | سیدرفیعی بنی صادقی سیدمیرعزیز | سیدسیلابی سیدهادی | سیدطاهری سیدبهاءالدین | سیدطاهری سیدجعفر | سیدطاهری سیدضیاءالدین | سیدعباسی سیدسجاد | سیدمهدوی اقدم سید حسن | سیدمهدوی اقدم سیدحمید | سیدی سیدآقا | سیفی حسن

ش

شادبادی ابوطالب | شادبادی اروج | شادبادی عبدالستار | شادبادی علی اصغر | شاطرهجرانی علی | شالچیان ناظری علی اکبر | شامی زاده بهروز | شامی زاده عبدالله | شاهدی رسول | شاهگلی ستار | شاهگلی محرم | شتربانی سیدفاضل | شجاعی علی | شجاعی قدرت | شرافت سیدابوالقاسم | شربیانی مجید | شرقی محمدعلی | شریعت آلانقی ابوالحسن | شریعتی اسکندر | ششگلانی علی | شعبانی حسن | شفائی فتح الله | شکرنژاد جواد | شکری علی | شکری مراد | شکوهی احمد | شکیبا محمد | شمسی جعفر | شهباززاده پارامی بیت الله | شهریوری عباسعلی | شیخ الاسلامی میرمحمد | شیخ علیپور حمید | شیخ علیپور مجید | شیرعلیزاده شجاع الدین | شیرزه حق محمدحسین | شیرینی محمد

ص

صادق پور محمدرضا | صادقی ابوالفتح | صادقی ابوالفضل | صادقی عباسعلی | صادقی فتاح | صادقی کریم | صادقی محمد | صادقی محمود | صادقی یدالله | صادقی پور سیدحسین | صادقی پور محمود | صادقی مهر غلامرضا | صادقیان صادق | صالحی حسن | صالحی قربان | صباغی یوسف | صبری آذرشهری حمید | صبری حامد صادق | صحیفه حسن | صحیفه میرحسین | صدر سیدحبیب | صدر سیدمیرحسن | صدرموسوی گرگری سیدزین العابدین | صدری عباس | صدری کندجانی اسماعیل | صدری کندجانی محبوبعلی | صدری مراغه حسن | صدقی غلامعلی | صدقی آذر حسن | صدیق حسین | صدیق مصطفی | صدیق سرابی عبدالله | صدیق هیق میراسماعیل | صفایی میکائیل | صفری فریدون | صفری نقی | صفوی سیدمحمود | صفوی خلجان سیدمیرکلام الله | صلاح زاده محمد | صلاحی حافظ | صلاحی محمد | صمدپور رضا | صمدانی اقدم سیدجواد | صمدی آصف | صمیمی اسکوئی سیدعلی | صوتی عبدالله | صیامی حسن | صیامی حسین

ض

ضیائی اسدالله

ط

طالبی علی | طالبی نعمت | طاهرزاده سلمان | طاهری حسن | طاهری سیدصمد | طاهری عیسی | طاهری یحیی | طباطبائی سیدحسین | طباطبائی سیدمحمد | طباطبائی سیدنادر | طباطبائی کهنموئی سیدعلی | طریقت علی اکبر

ظ

ظهیری عنصرودی حسن

ع

عابد علی اکبر | عابدزاده محمود | عابدپور اسمعلی | عابدی خلیل | عابدی عباسعلی | عابدی محمد | عابدی محمود | عابدین زاده احمد | عابدینی جعفر | عابدینی قنبر | عابدینی محمد | عادلی سیف الله | عالمی خلیل | عالمی یحیی | عالمی دیزج احمد | عالی مهدی | عاملی حسن | عبادی بابا | عبادی هادی | عبادی زین العابدین | عبادی جواد | عباس زاده عباس | عباس زاده سعید | عباس زاده اهری خونیقی حسن | عباس زاده اهری خونیقی علی | عباسی رجبعلی | عباسی اصل شفیع | عباسی پارام نجف | عبدخدائی محمدهادی | عبدالله پور عبدالله | عبدالله زاده خلیل | عبدالله زاده عبدالرضا | عبداللهی رسول | عبداللهی محمدعلی | عبداللهی مطلب | عبداللهی نمروری علی | عبدل پور احد | عبدی مقصودلو محمدابراهیم | عدالت حسن | عدالت خواه ابوالحسن | عدالت خواه عبدالحمید | عدالتی حسین | عرفانی ابراهیم | عرفانی سیدمحسن | عزتی محمدحسین | عزیزی حسین | عزیزی علی حسین | عزیزی یونس | عسگری عبدالله | عسگریان هدایت | عصری علی اکبر | عطائی حبیب الله | عطائی حمدالله | عظمائی علی | عظیمی جمال | عظیمی جواد | عظیمی زینال | عظیمی حمید | علائقی میرحسن | علامی جواد | علمی احمد | علمی حسن | علمی عبدالحمید | علمی سرای کاظم | علمی لیقوان محمد | علوی مهدی | علوی حامدشربیانی سیدجلال | علوی حامدشربیانی سیدمحمد | علیاری سلطانعلی | علیانسب سیدحسن | علیپور سجاد | علیپور عزت | علیپور علی | علیپور مجتبی | علیپور مجید | علیدوست آلانق ابراهیم | علیدوست آلانق محمد | علیزادگان علی | علیزاده عبدالرحمان | علیزاده عبدالله | علیزاده مجید | علیزاده محمد | علیزاده محمدعلی | علیزاده غریبدوستی عمران | علیزاده نوری سیدجواد | عمادالشریعه محمد | عمادی میرتقی | عهدنوزرنق کریم

غ

غروی توتونچی احمد | غروی علیاری جواد | غرویان محسن | غفاری سیدعلی | غفاری غفار | غفاری مجید | غفاری سیدمحمد | غفاری میرحمزه | غفاری میرعزیز | غفاری میریونس | غفاری هادی | غلامی غلامرضا | غلامی بهادر عباسعلی | غلامی سرای محمود

ف

فاتح مجید | فاتح پور حسن | فاضلی سعید | فاطمی میرحمزه | فاطمی محمد | فاطمی رضوی میربیوک | فاطمی نیا محسن | فائضی میرحسین | فتاحی قادر | فتاحی قاسم | فتحی حسین | فتحی رضا | فتحی علی اصغر | فتحی هدایت | فخرنیا حسین | فراقی ابراهیم | فراهانی فرد سعید | فراهی بخشایشی بلال | فرج اللهی فرج | فرج اللهی شربیانی سیدجلال | فرج زاده سیدکاظم | فرج زاده مرادعلی | فرجی علی | فرجی برحق محمدعلی | فردوس محمدعلی | فردی علی | فرزانه علی | فرشباف نژادی محمود | فرشی حسن | فرقانی عبدالله | فروتن سرائی اسحاق | فروغی محمود | فریدعصر غلامحسین | فضلی سیدجلال الدین | فقری رضا | فقهی حسین | فقیه میرسلیمان | فقیه خلجانی سیدمحمود | فقیه نمروری احمد | فلاحی اسدالله | فلاحیان جلال | فؤادیان محمدعلی | فهیمی عنصرودی علی | فیروزی حسین | فیروزی محمدعلی | فیضی خواه حسین | فیضی زاده اباصلت

ق

قائمی باقر | قائمی آذر عبدالرحیم | قادری مهر عزیز | قادری مهر نصرت الله | قاسم زاده ذاکر | قاسمی علی اکبر | قاسمی پور سیداسلام | قاضی طباطبائی سیدمحمدتقی | قدردان محمدحسن | قدوسی حسین | قدیمی رحیم | قربانی قربان | قریشی سیداکرم | قلعه بانی علی | قلی خانی علی | قلیزاده غلامعلی | قلیزاده یدالله | قنبری علی | قنبری همت | قندکاران اسماعیل | قویدل اسماعیل | قویفکر رضا | قهرمانی حیدر | قهرمانی عزیز

ک

کاظم زاده حسن | کاظم زاده عبدالله | کاظمی موسی | کاظمی فرج الله | کاظمی موسوی سیدحسن | کاظمی موسوی سیدکاظم | کامرانی عبدالله | کاوشی رضا | کتابی اللهوردی | کرمانی ابوالفضل | کرمانی سیدحسین | کرمانی میرآقا | کرمی محمد | کریم زاده هادی | کریمی محمد | کریمی محمدرضا | کسب دوست حسن | کلامی تقی | کلامی حسن | کلامی نقی | کماری سیداسدالله | کماری صادق | کماری عباسعلی | کماری سیدمجید | کمالی عباس | کمالی وحدت محمد | کنعانی حیدر | کوچه باغی محمد | کوکبی سیدموسی | کوه کمری سیدمحمد | کیانی حسین

گ

گردشی جواد | گل محمدی علی | گنبدی علی | گوگانی حسین

ل

لاهوتی کرکج عزت الله | لایق محمدتقی | لطف الله پور جواد | لطفی تقی | لطفی وند محمود | لمسه چی جعفر | لیلابی سیدمیرعلی اصغر

م

متعلم موسوی سیدحسین | مجاوری غیبعلی | مجاهدی جعفر | مجاهدی علی اکبر | مجتهدزاده محمدتقی | مجتهدشبستری محسن | مجتهدی حمید | مجدی قراملکی عین الله | محدثی صمد | محرابی عبدالکریم | محرمی علی | محرمی غلامحسین | محصلی احمد | محصلی نورالدین | محقق محمدحسین | محقق نیا قربان | محمدزاده احمد | محمدزاده داود | محمدزاده عزت الله | محمدپوران حسن | محمدخواه عزت الله | محمدزاده جمالیان یوسف | محمدلو محرم | محمدی اسد | محمدی ایوب | محمدی عزت | محمدی محرم | محمدی محمد | محمدی موسی | محمدی همت | محمدی پارامی جعفر | محمدی پارامی ابوالقاسم | محمدی شعار امیر | محمدی نسب سیدباقر | محمدی نسب عبدالغنی | محمدیان احد | محمدیان محمدتقی | محمدیان محی الدین | محمودی حمید | محمودی عبدالرحمان | محمودی نمرور رحیم | محمودی هروی علی اکبر | محمودیان حمید | مختاری حسینعلی | مختاری حیدر | مختاری میرحمزه | مختاری حسین | مداحی سرکش علی | مدادی رضا | مداری آلانق سیدطاهر | مددی تقی | مددی حبیب الله | مددی حمید | مددی فیض الله | مددی عزت الله | مددی علی اشرف | مدرس رفیع | مدرس بخشایش عبدالاحد | مدنی تبریزی سیدیوسف | مرادزاده رضا | مرادپور قربانعلی | مرادی بایرام | مرادی رضا | مرتضوی سیدجلال | مرعشی سیدجواد | مرعشی نجفی سیدشمس الدین | مرعشی نجفی سیدمحمد | مرعشی نجفی سیدمحمدحسین | مرعشی نجفی سیدمهدی | مرندی علی | مرندی علی اکبر | مرندی قدوسی محمدعلی | مسعودنیا مختار | مشهوری محمد | مشهوری نظری رسول | مشهوری نظری وحدت | مصطفائی مرتضی | مصطفائی مصطفی | مصلح محمدرضا | مطهری احمد | مطهری نژاد عبدالحسین | مظلومی خلجانی سیداسماعیل | مظلومی خلجانی سیدمهدی | معرفت محمد | معرفت محمود | مفتخری هریس کمال | مقامی عبدالرحمان | مقدس پور سیدعلی | مقصودلو محمد | مقصودیلر هادی | ملازاده کامران | ملازاده محمد | ملائی بهرام | ملائی قاسم | ملتجائی علی | ملکی علی النقی | منافی محمدرضا | منافی پور جلال | منطقی باقر | منوری علی اصغر | موحدی علی | موحدی محمدعلی | موحدی یعقوب | مودتی سیدرضی | موسوی ابراهیم | موسوی ابوالقاسم | موسوی ستار | موسوی شمس | موسوی صمد | موسوی طاهر | موسوی طه | موسوی عباس | موسوی عبدالصمد | موسوی غفار | موسوی فضل الله | موسوی کمال | موسوی محمد | موسوی میرآقا | موسوی میرحمید | موسوی میرقاسم | موسوی میریاسین | موسوی میریوسف | موسوی منیر | موسوی نصرت الله | موسوی یعقوب | موسوی آغداشی میرمحسن | موسوی آقداش ابوالفضل | موسوی اصل اسماعیل | موسوی اصل میرابوالفضل | موسوی اقدم میرآقا | موسوی پاکزاد میرعلی اصغر | موسوی تبریزی حسن | موسوی تبریزی حسین | موسوی تبریزی محسن | موسوی تیرآبادی حسین | موسوی حمزه صادق | موسوی زاده صادق | موسوی زمزم میرسجاد | موسوی شربیانی بیوک | موسوی شناس عباس | موسوی شناس محمد | موسوی صدیق فاضل | موسوی فهری علی | موسوی فهری میرحسین | موسوی ملکی میرحمید | موسوی نهند حسن | موسوی هروی احمد | موسوی هروی باقر | موسوی هشترودی باقر | موسویان شربیانی کاظم | مولادوست حسن | مولائی فر عباس | مولوی نصرت الله | مؤمنی سیدحسین | مهاجر میلانی امیر | مهدوان شیروان ده میرصفر | مهدوی حبیب | مهدوی سیدمهدی | مهدوی نیا ابوالقاسم | مهدی پور علی اکبر | مهرافروز احمد | مهری حسن | مهری علی اصغر | مهری محمد | مهری لیقوانی اصغر | میراحمدی مینق سیدرضی | میراحمدی مینق سیدمیراحمد | میراحمدی مینق محمد | میرتاج الدینی سیدمحمدرضا | میرجعفری سیدعباس | میرحیدری سیدحسن | میرکریمی میرمجید | میرمعزی سیدحسین | میرزائی علی | میرزائی محرم | میرزاده گل آخوری سیدمیراسماعیل | میرمحمدی میرقاسم | میرمحمودی سیدمحمدعلی | میری زاده سیداسماعیل | مینقی سیدمحمد

ن

نائب زاده عبدالخالق | ناصحی محمد | ناصری علی | ناصری محمدحسین | ناطقی اسماعیل | ناطقی زمان | نامی ناصر | نبوی حسن | نبوی حسین | نبی دوست هروی احمد | نجاتی علی | نجف پور محرم | نجف قلیزاده عبدالرحیم | نجفی جواد | نجفی عبدالله | نجفی سیدمرتضی | نجفی منصور | نجفیان عادل | نجیبی عباس | نژاد دهقان عسگر | نصیرزاده نصرالله | نصیرزاده نصیر | نصیرزاده میریعقوب | نصیری احد | نصیری علی | نصیری استیار عباس | نظری عزیز | نظری علی | نظری مجتبی | نظیروندی اصغر | نعمتی جعفر | نعمتی حسین | نعمتی بهلول | نقدی اصغر | نقوی سیدیحیی | نقیب سیدمحمود | نمروری علی | نهال پروری عزت الله | نواح فرساد بیوک | نوبخت جلیل | نوبری حسین | نوتاش مهدی | نوحی علی اصغر | نوروزی محمد | نوروزی محمدعلی | نوروزی پاکدل صالح | نوری اصغر | نوری بهمن | نوری غلامحسین | نوری جواد | نوری شربیانی عبدالله | نیا کار محمدرضا | نیکجو حسن | نیکنام عربشاهی محمد | نیکی سیدهدایت

و

واثقی بخشایشی عبدالرحمان | واحدی نژاد علی اکبر | واعظ عبدالله | واعظ فتح الله | واعظ شهیر هادی | واعظ قراملکی جعفر | واعظ نمروری عزیز | واعظ هشترودی میراحمد | واعظی رضا | واعظی میرحسین | وثوقی ابراهیم | وحدت اسماعیل | وحدت محمود | وحیدی حسن | وحیدی زمان عزیز | وشمگیر خواجه ای محمد | وطن خواه زکریا | وقاری ولی | وکیلی بایرام | ولایتی علی | ولیزاده ایوب | ولیزاده محمدعلی

ه

هادی ابراهیم | هادی ابوالحسن | هادی بیت الله | هادی جواد | هادی حسن | هادی محمود | هادی اسماعیلی عباسقلی | هادیان بهلول | هادیان صمد | هاشم زاده محمد | هاشم زاده هریس هاشم | هاشمی سیدباقر | هاشمی سیدصالح | هاشمی عزیز | هاشمی محمد | هاشمی سیدمحمود | هاشمی هاشم | هاشمی سیدیعقوب | هاشمی سیدیحیی | هاشمی سیدمرتضی | هاشمی اصل شربیانی سیدحسن | هاشمی حکم آبادی سیدابوالحسن | هاشمی حکم آبادی سیدفتاح | هاشمی واعظ محمد | هاشمیان هاشم | هجرانی علی | هدایتی جعفر | هشترودی سیدمیرعزیز | همایونی اصغر | همتی حسین | همتی کماری عباس | همرنگ ناصر | هوشمندی علی | هوشیار زرنقی علی اصغر | هوشیاری حجت | هوشیاری محمد | هوشیاری محمدعلی

ی

یاری لطیف | یاریان بهلول | یاریان عبدالصمد | یدالله زاده حسین | یداللهی رضا | یداللهی یعقوب | یزدانی علی | یعقوبی احمد | یوسفی علی اکبر | یوسفی حسینی سیدیوسف

Advertisements

دربارهٔ شير شجاع

آهاي تويي كه مردم رو با گلوله و باطوم ميزني ، يا خبر چيني ميكني براي اطلاعات يا تو سايتها ضد مردم ايران فعاليت ميكني .بدان و آگاه باش كه شير شجاع در كمينت نشسته تا شكارت كنه

Posted on 2014/02/15, in مزدوران دانه درشت and tagged , . Bookmark the permalink. 16 دیدگاه.

 1. با کار اطلاعاتی تکمیل کنید

  البته این فهرست چون دو سال پیش نوشته شده است تغییراتی نیز کرده است، برای نمونه آخوند خونخوار و جنایتکار عزت الله لاهوتی کرکج مرده است، شما هر گونه اطلاعاتی درباره آخوندهای تبریزی دارید نخست در برنامه ورد بنویسید و پس از پاکنویس کردن بفرستید، این اطلاعات زمانی ارزشمند خواهند بود که به دور از توهین و ناسزا و دشنام و شعر و شعار و مرگ بر و درود بر و ….. نوشته شده باشند.

 2. چند نکته درباره این فهرست

  چند نکته درباره این فهرست:

  آخوند جواد آراسته زمانی معاون دادسرای تبریز بود، سپس به پست های قضائی دیگری در دادگستری آذربایجان رسید و اکنون روشن نیست که در کجاست و چه کار می کند؟

  آخوند محمد آصفی تبریزی در تبریز رئیس دادگاه بود و برای رشوه خواری از کار برکنار شد و دارای چند کارخانه است و دارائی هنگفتی دارد!

  آخوند نجف آقازاده استرخان بنیانگزار دادگستری رژیم آخوندی در آذربایجان است و زمانی رئیس تشکیلات قضائی استان آذربایجان شرقی بود و هزاران دزدی و باندبازی و پارتی بازی را در کارنامه اش دارد!

  آخوند سیدتقی آل هاشم و آخوند سیدمحمدعلی آل هاشم چند بار به جای امام جمعه تبریز آخوند محسن مجتهد شبستری نماز جمعه تبریز را برگزار کرده و از امام جمعه های موقت تبریز هستند!

  آخوند علی اصغر اورنگی مرده است و پسرش آخوند علی اکبر اورنگی نیز مانند پدرش آخوند است!

  آخوند محمدکاظم ایمانی که زمانی در تبریز و مرند رئیس دادگاه بود آن چنان آدم پست و کثیفی است که حتی حزب اللهی های دو آتشه نیز در تبریز از او با نام (بی ایمان) یاد می کنند! زن بارگی، تریاک کشی، باده نوشی، رشوه خواری، دزدی، باندبازی و ….. نمونه ای از کارهای درخشان این آخوند کثیف هستند!

  آخوند خونخوار و آدمکش محمد ایمانی یامچی فرزند قدیمعلی ایمانی یامچی زمانی رئیس بیدادگاه انقلاب اسلامی در اورمیه بود و هزاران تن از دشمنان رژیم را در محاکمه های پنج دقیقه ای به اعدام و زندان محکوم کرد، سپس به تبریز آمد و در دادگاه های کیفری تبریز نیز هزاران تن را به اعدام و زندان محکوم کرد و اکنون رئیس دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی است! دو تن از پسران او به نام های آخوند حسین ایمانی یامچی و آخوند روح الله ایمانی یامچی نیز مانند خودش از آخوندهای هوادار رژیم ولایت فقیه در تبریز هستند!

  آخوند علی باقری مرده است.

  آخوند منفور و فاسد و جنایتکار عبدالحمید باقری بنابی زمانی فرمانده کمیته مرکزی تبریز بود و سپس مدیر کل اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی شد و یک بار نیز نماینده مجلس رژیم آخوندی از تبریز شد، در هزاران سرکوب و آدمکشی دست داشته است، برادرش آخوند عبدالمجید باقری بنابی نیز مانند خودش از آخوندهای هوادار رژیم در تبریز است!

  آخوند روح الله بجانی رئیس جمعیت انصار حزب الله در تبریز است! چند راهپیمائی از چماقداران و قمه کشان را با نام تظاهرات خودجوش امت حزب الله! در تبریز به راه انداخته و تاخت و تازهائی به دشمنان رژیم کرده است!

  آخوند رسول برگی از آخوندهای هوادار رژیم در تبریز است که در مسجدها و گاهی در رادیو تبریز سخنرانی های آخوندی می کند، دو بار به سوی آخوند رسول برگی در تبریز تیراندازی شد و دو بار این آخوند زخمی شد، برخی گفتند که این تیراندازی ها کار سازمان مجاهدین خلق است، برخی نیز گفتند که کار وهابی ها است اما گمان بر این است که این تیراندازی ها برای اختلافات شخصی بوده اند!

  آخوند نقی توکلی فرد مرده است.

  آخوند علی اصغر جعفریان اسکوئی مرده است!

  آخوند علی حاجی زاده امام جمعه اهر است و گاهی امام جمعه موقت تبریز نیز شده است!

  آخوند علیرضا خوشزبان مرندی مرده است!

  آخوند عبادالله خیریان از آخوندهای هوادار رژیم در تبریز است که زمانی رئیس مدرسه علوم اسلامی ولیعصر در تبریز بوده است و اکنون روشن نیست که در کجاست و چه کار می کند؟

  آخوند علی دادیزاده زمانی امام جمعه جلفا بود و گفته می شود کالاهای فراوان به ویژه تیرآهن را از گمرک جلفا با سندسازی دزدیده و به جیب زده است! سپس معاون سازمان زندان های استان آذربایجان شرقی شد و گفته می شود که از مهمترین عناصر کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ در زندان تبریز است.

  آخوند سیدداود روحانی حسینی زمانی نماینده خامنه ای در نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی بود و اکنون روشن نیست که در کجاست و چه کار می کند؟

  آخوند خونخوار و آدمکش قدرت یا قدرت الله شجاعی زمانی رئیس بیدادگاه انقلاب اسلامی در تبریز بود و هزاران تن را به اعدام و زندان محکوم کرده است و اکنون روشن نیست که در کجاست و چه کار می کند؟ خویشاوندی به نام آخوند علی شجاعی دارد که گاهی در برخی نوشته ها نام رئیس بیدادگاه انقلاب اسلامی تبریز علی شجاعی نوشته می شود که نادرست است!

  آخوند خونخوار و جنایتکار خلیل عابدی زمانی رئیس بیدادگاه انقلاب اسلامی رژیم ولایت فقیه در تبریز بود و هزاران تن از دشمنان رژیم را به زندان و اعدام محکوم کرده است و اکنون روشن نیست که در کجاست و چه کار می کند؟

  آخوند علی عباس زاده اهری خونیقی زمانی معاون تشکیلات قضائی استان آذربایجان شرقی و رئیس دادگاه های تبریز بود و اکنون روشن نیست که در کجاست و چه کار می کند؟ برادری به نام آخوند حسن عباس زاده اهری خونیقی دارد که مانند خودش از آخوندهای هوادار رژیم است!

  آخوند محمدعلی فرجی برحق زمانی رئیس دادگاه نظامی در تبریز بود و سپس رئیس دادگاه ویژه روحانیت در تبریز شد! پدر زنش حسین عبداللهی که اکنون مرده است دلال املاک بود و گفته می شود از مأموران اداره اطلاعات تبریز هم بود، برادرزنش نیز آخوند است!

  آخوند اسحاق فروتن سرائی زمانی رئیس تشکیلات قضائی استان آذربایجان شرقی بود و اکنون روشن نیست که در کجاست و چه کار می کند؟

  آخوند احمد فقیه نمروری در تبریز رئیس دادگاه بود و برای رشوه خواری از کار برکنار شد!

  آخوند نصرت الله قادری مهر در تبریز رئیس دادگاه بود و اکنون روشن نیست که در کجاست و چه کار می کند؟

  آخوند خونخوار و آدمکش عزت الله لاهوتی کرکج که زمانی رئیس کمیته مرکزی در تبریز بود و سپس مدیر کل اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی شد مرده است!

  آخوند محسن مجتهد شبستری امام جمعه تبریز و نماینده خامنه ای در استان آذربایجان شرقی است و تا کنون صدها میلیارد تومان از پول مردم ندار و گرسنه تبریز را برای ساختن نمازخانه ای الکی در کنار ارک تبریز به باد داده است!

  آخوند سیدمحمدرضا میرتاج الدینی زمانی که آخوند علی فلاحیان وزیر اطلاعات رژیم ولایت فقیه بود برای کارهای اطلاعاتی چندین بار به کشورهای دیگر رفته و گفته می شود که در کشتار رستوران میکونوس دست داشته است، سپس نماینده مجلس شورای اسلامی شد و سپس نماینده پارلمانی احمدی نژاد شد!

  آخوند سیدحسن میرحیدری گل آخوری مرده است.

  آخوند احمد نبی دوست هروی مرده است.

  آخوند اسماعیل وحدت در دادگستری تبریز رئیس دادگاه بود.

  آخوند هاشم هاشم زاده هریس از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی بود.

  آخوند خونخوار و آدمکش علی اصغر هوشیار زرنقی زمانی رئیس بیدادگاه انقلاب اسلامی در تبریز بود و هزاران تن را به اعدام و زندان محکوم کرده است، سپس رئیس تشکیلات قضائی استان آذربایجان شرقی شد و سپس به پست های دیگر در دادگستری تبریز رسید.

 3. سیدحسین موسوی تبریزی یکی از خونخوارترین آخوندهای رژیم در همه ایران

  سیدحسین موسوی تبریزی یکی از خونخوارترین آخوندهای رژیم در همه ایران

  http://www.iranglobal.info/node/17830

 4. آقا جون،من تو تهرانم منو هم معرفی کنید….منتظرم شکارچی هاتونم هستم….اگه خواستید عکس هم بدم….فقط بگم شماره نمیدمااااااااااا

 5. سیدحسین موسوی تبریزی خشن ترین قاضی نظام مدعی "اسلام رحمانی"

  سیدحسین موسوی تبریزی خشن ترین قاضی نظام مدعی «اسلام رحمانی»

  http://www.iranglobal.info/node/30389

 6. ناشناس

  سلام.

 7. ناشناس

  کثافت عوضي، که نمي‌دونم کي هستي و عرضه نداري خودت رو نشون بدي و رفتي توي پوست حيوون خودت رو مخفي کردي (منظورم خود خود کثافتته که اين سايت رو مديريت مي‌کني)
  تمام اين رؤياهات رو به گور سياهت خواهي برد.
  فکر مي‌کني دنيا هميشگيه؟
  فکر مي‌کني خودت هميشگي هستي؟
  اين رو از اون 50 ميليارد آدمي که الآن دو متر پايين‌تر از تو، زير خاکن بپرس.
  هممون يه روز ميريم اونجا.
  اگه بعدش هيچي نبود، که من و تو مثل هميم.
  اما اگه بعدش خبري بود، واي به حال تو.
  واي به حالـــــــــــــــــــــــــــــــــت.

  • کیر توی کس مادر خامنه ای کیر توی کس مادر هر چی اخونده کیر توی کس مادر هر چی بسیجی کیر توی کس مادررچی امام و پیغمبر والله مادر

   کیر توی کس مادر خامنه ای کیر توی کس مادر هر چی اخونده کیر توی کس مادر هر چی بسیجی
   ریدم تو اسلام کیر خر تا دسته توی کس مادر محمد بچه باز کیرم تو سوراخ کون فاطمه زهرا و عایشه کیرم تو فرق سر الله جاکش مادر قحبه

 8. دیگر کسی نیست که نداند، بزرگترین سد راه پیشرفت و عامل بدبختی ملت ایران تفکر آخوندهای مفتخور، بیمصرف، وحشی و بی ترمز خاکم بر ایران است!؟ از اولین دقایق اشغال ایران توسط مشتی فرزندان تجاوز بیرحم، همگی ما شاهد پهن کردن بساط چوب و فلک، چوبه های دار، تهدید و توهین، و نسبت هائی زشت و سراسر حقارت که لیاقت خود و جد و آبادشان هست بوده ایم!؟ تا جائیکه از نسبت های بزغاله و گوساله، خس و خاشاک، عوام، بی بندوبار، هرزه و… رگ گردنمان بیرون نمیزند و با این الفاظ و رفتار عادت کرده ایم!؟ سکوت ما، دریدگی و هاری این ویروس مضر را تا آنجا جسور کرده، که کف زدن و هورا ‌کشیدن فرزندانمان رابه هرزگی متهم میکنند!؟ این یاغیان بربر خود را مومنین (حزب‌الله) و ما را کفار (حزب‌الشیطان) دانسته، استحقاقمان جدا کردن سر از بدنهایمان است!؟ یعنی پیام به سربازان بدنامشان برای اجرای حکم جنایتی دیگر!؟ بنابراین بخود آئیم و بوظایف میهنی خود عمل کنیم، و با پاکسازی این ویروسها از خانواده، محله و محیط کارمان، ایران و جهان را از شر این ویروس خطرناک و مضر نجات دهیم. در طول تاریخ هیچ دشمن خارجی با ایران و ایرانی اینگونه ظلم و ستم نکرد، که این بیوطن ها مرتکب آن شدن، چوب حراج به مال و نانوس ایران، جنایت، کشتار، قتل عام، دزدی، غارت ثروت معدن اشیاء عتیقه، تسخیر و مدیریت تمام دوائر دولتی و خصوصی زیر نظر یک آخوند پاپتی یا خودفروخته بیسواد مکتبی، توذیع مدارک عالی، درجات ارشد نظامی و عناوین قلابی به ایادی جنایتکارشان اعم از لشگری و کشوری، تصرف اموال منقول و غیرمنقول ثروتمندان دوران شاه فقید به نفع خود و بنیادهایشان، تصرف و ساخت و ساز در مرغوبترین اراضی ملی و زندگی در اشرافیگری بگونه ای معجزه آسا، پدیده کوه خواری در کنار زمینخواری و…..!؟ بهرحال وجود زنده و مرده این حرامیان مفتخور، بیمصرف، فاسد، مانع و سد پیشرفت و آزادی برای جامعه و خاک ایران مضر است؟ محو و نابودی این فرزندان تجاوز از معمم تا مکلا امریست ضروری مانند ضرورتمان به آب و هوا، بدیهیست اخلاق جامعه باید از طریق متخصصین، معلمان مجرب، مشاوران و مددکاران پزشگی و قوانین بشری … انجام شود

 9. کس ننه شما دو

 10. بی ناموس مادر جنده چیکا ربه امام پیغمبر داری بی پدر مادر جنده کس ننت

 11. کس ننه مدیر سایت

 12. این مزدور بچه رو شکار کن:
  Cloob. Com/name/mojahid
  Mojahid -tabrizi.blogfa.com

 13. آخوند اسحق فروتن سرای کارگزار رژیم ولایت فقیه در تبریز و آذربایجان مُرد!

  آخوند اسحق فروتن سرای کارگزار رژیم ولایت فقیه در تبریز و آذربایجان مُرد!

  http://www.iranglobal.info/node/61859

 1. بازتاب: مزدوران شهر تبريز | شكار بسيجي

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: